W jaki sposób rozlicza się obciążenia zwrotne?

14 marca 2022

Przedsiębiorca otrzymuje od kontrahenta fakturę VAT, na której zamiast stawki podatku widnieje „OO”. Świadczy to o tym, że ma do czynienia z odwrotnym obciążeniem. Warto dowiedzieć się, jak księgować transakcje z odwrotnym obciążeniem w księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencji VAT.

Co to jest odwrotne obciążenie?

Zanim przejdziemy do meritum odwrotnego obciążenia i tego, jak należy je prawidłowo ujmować w ewidencji KPiR i ewidencji VAT, przypomnijmy, jak ono działa.

Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, to nabywca może, ale nie musi, zapłacić podatek VAT. W ten sposób stosuje się odwrotne obciążenie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Dostawca takich towarów korzysta z art. 106e ust. 1 pkt 18, ale nie umieszcza na fakturze danych o stawce lub kwocie VAT. Zamiast tego używa określenia „koszt odwrotny” lub skrótu OO.

Aby skorzystać z odwrotnego obciążenia, należy spełnić następujące wymogi

  • Dostawca jest czynnym podatnikiem VAT
  • Nabywca jest czynnym podatnikiem VAT
  • Sprzedaż towarów jest zwolniona ze zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 122 ww. ustawy.

Czynny podatnik VAT, który nabywa towary od innego czynnego podatnika, podlega obowiązkowi zapłaty podatku należnego.

W celu rozliczenia podatku należnego nabywca może wystawić fakturę wewnętrzną lub transakcja zostanie rozliczona na podstawie innych dokumentów, np. paragonu. Wykorzystanie adnotacji nabywcy na fakturze zakupu.

Przeczytaj również: Sztuczna inteligencja w rachunkowości – dowiedz się więcej wchodząc na https://nowypolski.pl/a/rjsr,sztuczna-inteligencja-w-rachunkowosci

Rozliczenie nabywcy towarów w wyniku zastosowania odwrotnego obciążenia

Nabywca korzystający z mechanizmu odwrotnego obciążenia będzie traktował zarówno kwotę, jak i podatek naliczony jako jedną płatność. Po dokonaniu takiego zakupu nabywca powinien wpisać kwotę netto do kolumny KPiR odpowiadającej danemu rodzajowi. Najczęściej jest to kolumna 10, która dotyczy zakupu materiałów podstawowych i towarów handlowych.

Jednak dla celów VAT ewidencja będzie wyglądała inaczej niż w przypadku zwykłego zakupu bez odwrotnego obciążenia. Czynny podatnik VAT musi wykazać VAT należny od zakupu. Musi jednak najpierw ustalić stawkę tego podatku, jaką towary podlegają w jego kraju. Nabywca oblicza podatek od ceny netto, a następnie wykazuje go w rejestrze sprzedaży VAT. Cena netto towaru jest rejestrowana na koniec okresu rozliczeniowego, w którym została przekazana do VAT-7 (deklaracja okresowa). Jeśli towary zostały wykorzystane do działalności opodatkowanej, czynny podatnik może odliczyć VAT od zakupu.

Ta sama kwota podatku VAT, która została zarejestrowana po stronie sprzedaży, jest również rejestrowana zarówno po stronie zakupu, jak i sprzedaży. Kwoty odliczeń z ewidencji VAT są przenoszone do deklaracji VAT-7K lub VAT-7K.

Cała transakcja zakupu towarów na zasadzie odwrotnego obciążenia przez czynnego podatnika jest nadal transakcją neutralną z punktu widzenia podatku VAT. Podatnik musi wykazać ten zakup we wszystkich odpowiednich kolumnach obowiązkowej deklaracji VAT.

Dodaj komentarz