Statut

 

 

 

                           

 

                                       STATUT

 

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW WARSZAWY I MAZOWSZA

 

 

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1

 

 1. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, dalej „Związek”, jest organizacją pracodawców działającą na podstawie Ustawy z dn. 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235 z późn. zm.) dalej „Ustawą”.
 2. Związek zrzesza pracodawców w rozumieniu Ustawy.
 3. Związek posiada osobowość prawną.

 

Paragraf 2

 1. Związek może używać nazwy skróconej ZPWiM a w relacjach międzynarodowych nazwy   w języku angielskim „Union of Warsaw and Mazovia Employers”.
 2. Związek posiada znak graficzny. Związek może projektować i stosować znaki okolicznościowe, w tym znaki i logotypy barwne.

 

Paragraf 3

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, a siedzibą miasto Warszawa.
 2. Związek ma prawo prowadzić swoją działalność statutową za granicą, zgodnie
  z prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
 3. Związek może przystępować do innych organizacji, federacji na poziomie krajowym oraz reprezentować zrzeszonych członków na forum międzynarodowym, przystępując do organizacji międzynarodowych, zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców.
 4. Związek może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa.

 

ROZDZIAŁ II: PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

Paragraf 4

 1. Podstawowymi celami związku są:
  a. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
  b. pomoc zrzeszonym pracodawcom w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez udzielanie wsparcia organizacyjnego, prawnego i gospodarczego,
  c. realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego, rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

 1. Cele Związku realizowane są poprzez podejmowanie następujących zadań:
  a. reprezentowanie  interesów  pracodawców oraz   kształtowanie   jednolitego   stanowiska w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
  b. prowadzenie, jako partner dla administracji oraz związków zawodowych, dialogu     społecznego     na     poziomie     krajowym, regionalnym i zakładowym,
  c. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz obowiązujących przepisów, dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Związku,
  d. opiniowanie i konsultowanie dokumentów strategicznych, planów i programów, mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozwój gospodarczy,
  e. pomoc w pozyskiwaniu finansowania: kredytów, pożyczek i dotacji oraz wykorzystywaniu innych instrumentów finansowych dla rozwoju firm,
  f. udzielanie wsparcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji społecznych i zawodowych pracodawców i ich pracowników,
  g. 
  prowadzenie działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego i obywatelskiego,
  h. 
  promowanie innowacji w gospodarce,
  i. promowanie dostępnych form wsparcia przedsiębiorczości na poziomie krajowym                i międzynarodowym,
  j. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
  k. monitoring i ewaluację programów finansowanych ze źródeł krajowych, europejskich i międzynarodowych oraz sposobu ich wykorzystania dla pracodawców,
  l. 
  wspieranie i promocję działalności kooperacyjnej przedsiębiorstw,
  m. tworzenie warunków do poprawy jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego
       oraz dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy,
  n. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości współpracy pomiędzy nauką i biznesem i wzrostu jej znaczenia w gospodarce,
  o. 
  działanie na rzecz integracji środowisk działających w otoczeniu biznesu w celu realizacji wspólnych programów sprzyjających wzrostowi adaptacyjności, konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. 

 1. Związek realizuje swoje cele i zadania wykorzystując w szczególności następujące sposoby   i formy działania:
  a. udział w ciałach opiniotwórczo-doradczych, radach, komisjach sejmowych i innych gremiach istotnych dla realizacji celów statutowych Związku,
  b. inspirowanie i realizację programów, projektów i inicjatyw,
  c. organizację konkursów i programów certyfikacyjnych,
  d. organizację kursów i szkoleń,
  e. organizację konferencji, spotkań i seminariów,
  f. prowadzenie usług informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych,
  g. 
  inicjowanie i współpracę przy opracowywaniu i zmianie aktów prawnych dotyczących środowiska pracodawców,
  h. współdziałanie z urzędami pracy, innymi instytucjami rynku pracy, instytucjami edukacyjnymi i innymi aktorami ważnymi z punktu widzenia realizacji działań statutowych,
  i. prowadzenie agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa w zatrudnieniu,
  j. działalność informacyjno-wydawniczą,
  k. działalność oświatową i edukacyjną.

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOSTWO W ZWIĄZKU

 

Paragraf 6

 1. Członkiem Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, będąca pracodawcą w rozumieniu Ustawy oraz prowadząca działalność gospodarczą.
 2. Prawa i obowiązki Członka, będącego osobą prawną, wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Czynne i bierne prawo wyborcze wykonuje umocowany pełnomocnik.

 

Paragraf 7

 1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zarząd na pisemny wniosek podmiotu kandydującego – zawierający deklarację członkowską i informacje o przedsiębiorstwie, których wzory określa Zarząd.
 2. W razie odmowy przyjęcia poczet członków, kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Związku. Wniosek ten powinien zostać rozpatrzony na najbliższym planowanym posiedzeniu.
 3. Kandydat nabywa członkostwo Związku z chwilą spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 

 1.  podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków w trybie określonym w ust. 1
  lub 2,
 2. dokonania wpłaty opłaty wpisowej oraz należnej za dany kwartał składki członkowskiej.

 

Paragraf 8

 1. Członkowie Związku mają prawo do:
  a. 
  korzystania ze wsparcia związku we wszystkich zakresach jego działalności,
  b. 
  udziału we wszystkich inicjatywach realizowanych przez Związek,
  c. wnoszenia do władz Związku uwag na temat działalności Związku oraz propozycji dotyczących form jego działalności,
  d. uczestniczenia w pracach Związku.
 1. Członkom Związku przysługuje również czynne i bierne prawo wyborcze.

 

Paragraf 9

 1. Do obowiązków członka Związku należy:
  a. przestrzeganie postanowień Statutu Związku, regulaminów  i uchwał władz Związku,
  b. branie czynnego udziału w pracach Związku,
  c. opłacanie terminowo składek członkowskich,
  d. dbanie o dobre imię Związku,
  e. udzielanie pomocy w realizacji przedsięwzięć gospodarczych przez Związek,
  f. realizacja podjętych zobowiązań w zakresie działań na rzecz innych członków i  na rzecz Związku,
  g. niezwłoczne informowanie o zmianach adresowych i organizacyjnych,
  h. pozyskiwanie nowych członków Związku.

 

Paragraf 10

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  a. 
  dobrowolnego wystąpienie ze Związku w wyniku oświadczenia złożonego w formie pisemnej Zarządowi Związku - przy czym składka opłacona za kwartał, w którym wpłynął wniosek o skreślenie z listy członków nie podlega zwrotowi,
  b. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w związku z nie wykonywaniem przez członka Związku obowiązków określonych Statutem (w tym terminowego uiszczania składek), utratą dobrego imienia przez członka  Związku lub w przypadkach działania przez członka na szkodę Związku lub innych jego członków. Członek w takim przypadku ma prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia,
  c. rozwiązania związku,
  d. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu  w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną,
  e. skazania prawomocnym   orzeczeniem   sądu   za   przestępstwo   związane z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  f. likwidacji członka związku,
  g. zgonu – w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną.

 

Paragraf 11

 1. Osobom fizycznym zasłużonym dla Związku Zarząd Walne Zgromadzenie Członków może nadać tytuł „Honorowego Członka Związku”.
 2. O nadaniu tytułu decyduje Zarząd na pisemny wniosek Prezesa Zarządu, członka Związku lub kandydata.
 3. Tytuł  nie tworzy dla Honorowego Członka Związku żadnych praw ani obowiązków  związanych z  członkostwem w Związku. 
 4. O pozbawieniu tytułu Honorowego Członka Związku decyduje Walne Zgromadzenie Członków. Pozbawienie tytułu Honorowego członka związku może nastąpić jedynie w przypadkach rażącego działania na szkodę Związku lub jego członków.
 5. Rejestr Honorowych Członków Związku prowadzi Zarząd Związku.
 6. Honorowi członkowie Związku mogą stworzyć Kapitułę, która będzie miała funkcje doradcze w zakresie przyznawania tytułu oraz reprezentacyjne - reprezentując wszystkich Honorowych Członków.

 

ROZDZIAŁ IV: ORGANY ZWIĄZKU

 

Paragraf 12

 

 1. Organami Związku są:
  a. Walne Zgromadzenie Członków,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.

 

Paragraf 13

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, w okresie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być opublikowane na stronie internetowej Związku i doręczone członkom Związku w formie  elektronicznej co najmniej na 14 dni  przed terminem, z podaniem porządku obrad.
 3. Walne  Zgromadzenie Członków władne jest  do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim  terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

Paragraf 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Związku.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutoriów Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku.
 5. Wybór Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku.
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
 7. Rozpatrywanie odwołań  w sprawie przyjęcia lub skreślenia z listy członków Związku.

 

Paragraf 15

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek co najmniej dwudziestu procent ogólnej liczby członków w terminie czterech tygodni od  zgłoszenia  wniosku  lub  podjęcia  uchwały  przez  Zarząd.
 2. O terminie,  miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na czternaście dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków poprzez publikacje na stronie związku lub dorzecznie zawiadomienia w formie elektronicznej.

 

Paragraf 16

 

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów
  w  głosowaniu  jawnym, chyba że poniższe postanowienia Statutu stanowią inaczej lub którykolwiek z członków zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.
 2. Każdemu członkowi Związku przysługuje jeden glos.
 3. Członek nieobecny może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do wykonywani głosu innemu członkowi w sposób prawem przewidziany, z zastrzeżeniem, iż obecny członek zarządu Związku nie może reprezentować więcej niż pięciu nieobecnych członków Związku.

 

Paragraf 17

 

 1. Zarząd Związku jest organem prowadzącym bieżąca działalność związku
  i zarządzającym sprawami Związku pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Związku.
 2. Zarząd Związku w liczbie od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) osób wybierany przez Walne Zgromadzenie Członów w głosowaniu tajnym.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków zarządu w okresie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie może dokooptować do składu Zarządu kandydatów na wakujące miejsca, przy czym kandydatury te rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Prezes Zarządu.
 4. Pracami Związku kieruje Prezes wybrany spośród członków Zarządu.
 5. Wybór Prezesa, Wiceprezesów odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 6. Uchwały podejmowane są przez Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów podczas głosowania Zarządu, głos Prezesa jest decydujący.
 7. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest ona wspólna dla wszystkich członków  Zarządu. 
 8. Mandat  członka  Zarządu  wygasa  z  dniem  odbycia  Walnego Zgromadzenia Członków, którego przedmiotem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium, a także w przypadku rezygnacji członka Zarządu oraz jego śmierci.
 9. Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  nie  rzadziej  niż  raz na miesiąc w ustalonych przez Zarząd terminach. Posiedzenia Zarządu w innych niż ustalone terminach  zwoływane są przez Prezesa lub na wniosek połowy członków Zarządu w  formie elektronicznej.

 

Paragraf 18

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Związku i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Prowadzenie wszelkich spraw Związku związanych z jego zadaniami i celami oraz jego bieżącą działalnością.
 4. Uchwalanie okresowych planów działalności i budżetu.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat za przyjęcie w poczet członków.
 6. Przyjmowanie od Komisji rewizyjnej  informacji o  sytuacji finansowej związku oraz zatwierdzanie bilansu.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek.
 8. Wskazanie Członka Zarządu uprawnionego do pobierania wynagrodzenia i określenie wysokości jego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
 9. Prowadzenie gospodarki  finansowej Związku i zarządzenie jego majątkiem.
 10. Powoływanie i likwidowanie  przedstawicielstw Związku.
 11. Podejmowanie uchwał w wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Związku nie należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia  Członków.
 12. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet członków lub skreślenia z listy członków.
 13. Przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i tytułów.

 

Paragraf 19

 1. Komisja Rewizyjna Związku składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego i dwóch Członków Komisji.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

Paragraf 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Nadzór bieżący nad  działalnością    statutową i    gospodarką    finansową    Związku oraz przedstawianie sprawozdań Zarządowi.
 2. Dokonywanie, co najmniej raz w roku, oceny działalności statutowej i gospodarki finansowej Związku  oraz sporządzanie    sprawozdań    z    wyników    tych    badań    i przedstawianie  ich   Walnemu   Zgromadzeniu   Członków   Związku z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Związku.
 3. Sporządzenie opinii dotyczących spraw finansowych na życzenie Prezesa Związku.

 

Rozdział V: MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

Paragraf 21

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,  dobrowolnych wpłat członków oraz dochodów z własnej działalności gospodarczej i dochodów
  z majątku Związku, a także dotacji, subwencji, umów sponsoringu i środków wsparcia ze źródeł finansowania o charakterze publicznym, unijnym lub międzynarodowym.
 2. Związek może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 3. Związek może pozyskiwać środki z umów sponsorskich na realizację inicjatyw, spełniających cele statutowe Związku.
 4. Dla realizacji celów Statutowych Związek ma prawo do prowadzenia odpłatnej działalności gospodarczej tworząc fundacje i uczestnicząc w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym.
 5. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków organizacji.

 

Paragraf 22

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w sprawach:
a. dotyczących   czynność   prawnych   o   wartości   przekraczającej   70.000   zł lub w których roczna wartość świadczeń przekracza 70.000 zł;
b. umów   kredytowych,   umów   o   dofinansowanie,   niezależnie   od   wartości świadczenia,
c. 
zaciągania   zobowiązań   wekslowych,   poręczeń,   niezależnie   od   wartości świadczenia,
d. wymagany  jest  działanie dwóch  członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa  Zarządu lub Wiceprezesa.

2. W sprawach innych niż określone w ust. 1 do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ V: SĄD KOLEŻEŃSKI ZWIĄZKU

 

 1. Przy Związku działa Sąd Koleżeński Związku zwany dalej „Sądem”.
 2.  W skład Sadu wchodzi 3 członków Związku, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w glosowaniu jawnym .
 3. Kadencja Sądu  trwa 4 lata, przy czym nie może ona zakończyć się przed corocznym Walnym Zebraniem Członków.
 4. Na pierwszym posiedzeniu skład Sądu wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 5. Sąd  na pierwszym posiedzeniu opracowuje  regulamin pracy Sądu, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.
 6. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie spraw etycznych i koleżeńskich  pomiędzy członkami Związku, związanych z jego funkcjonowaniem oraz spraw związanych  relacjami pomiędzy członkami związku.
 7. Wniosek o rozpatrzenie jego sprawy może złożyć każdy z członków Związku.

 

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Paragraf 23

 

 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków Związku.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku, musi określać sposób likwidacji Związku i przeznaczanie jego majątku .

 

 

Tekst Statutu uchwalony 30.06.2014 r.

 

Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony ZPWiM, podaj swóje imię i adres e-mail

Platforma członkowska

Platforma współpracy w projektach realizowanych przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Login

Kontakt

domek icon Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
  NIP: 521-11-62-765
REGON: 010598343
sluchawka icon Telefon: +48 (22) 887 64 20
Fax: +48 (22) 887 64 22
koperta icon www: www.zpwim.pl
e-mail: zpwim@zpwim.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw