Konferencja "Po drugie: Autostrada Wodna Na Wiśle"

Konferencja "Po drugie: Autostrada Wodna Na Wiśle" odbyła się 3 czerwca w Dworze Artusa w Gdańsku. Prezentujemy projekt stanowiska konferencji, przyjęty przez jej uczestników.

Uczestnicy konferencji po dyskusji stwierdzają, co następuje:

  1. Dynamiczny rozwój przeładunków w portach Gdańska i Gdyni każe instytucjom i osobom odpowiedzialnym za transport niezwłocznie rozpocząć wszelkie działania zmierzające do podążania za tym trendem.
Czytaj więcej

Stefan Bratkowski: O wodę, zamiast bredni

Rzą­dowi – jeśli czyta.
Opo­zy­cji – nie, bo czyta wyłącz­nie o sobie

To bar­dzo przy­kre, jeśli nawet wybitni dzien­ni­ka­rze ule­gają pro­pa­gan­dzie bredni. Zda­wa­łoby się oczy­wi­ste, że bez wody nie ma przy­rody, ale gospo­darkę wodną w Pol­sce od bli­sko pół wieku zwal­czają potęgi finan­sowe – w latach sie­dem­dzie­sią­tych prze­mysł węglowy, zain­te­re­so­wany w ener­ge­tyce węglo­wej, obec­nie – prze­mysł ato­mowy, wpy­cha­jący się na rynek pol­ski, umoż­li­wia­jący atrak­cyjne wycieczki do Fran­cji. I nie tylko… U nas tym­cza­sem dostęp­ność wody na jed­nego miesz­kańca jest trzy razy niż­sza od śred­niej euro­pej­skiej i pięć razy niż­sza od śred­niej świa­to­wej, Pol­ska musi odbu­do­wać swoje zasoby wodne, bo jest pod tym wzglę­dem na dru­gim miej­scu od końca w Euro­pie. Co gor­sza, pod naci­skiem „eko­lo­gii” – nawet sama Rada Mini­strów, uchwa­la­jąc w roku 2011 Kra­jowy Plan Dzia­ła­nia dla reali­za­cji stra­te­gii Europa 2020, „nie prze­wi­działa inten­syw­nego roz­woju ener­ge­tyki wodnej”.

Czytaj więcej

Autostrada na Wiśle na tle Strategii Rozwoju Transportu Polski

Wyzwanie na najbliższe lata dla naszego kraju to odwrócenie niekorzystnych tendencji gospodarczych i powrót na ścieżkę wzrostu, poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. My Polacy jesteśmy bardzo kreatywni i odważni w podejmowaniu wyzwań. Często jednak brak nam umiejętności planowania i systematyczności w dążeniu do celu. Jest to widoczne szczególnie w obszarze infrastruktury naszego kraju, w którym sieć transportu, koszy energii oraz ograniczenia środowiskowe nie wspierają wystarczająco rozwoju Polski. Układ transportowy nie jest optymalny kosztowo, energia jest jedną z najdroższych na świecie, a wymagania środowiskowe skutecznie ograniczają przedsiębiorców i samorządy w rozwoju przedsiębiorczości. Każdy z tych czynników w przypadku Wisły nakłada się i ogniskuje niezwykle wyraźnie, zasługuje więc na osobne potraktowanie i może być tematem dla kolejnych artykułów. Zacznijmy zatem od pierwszego elementu – transportu, który jest naszym niezwykle ważnym krwioobiegiem i barometrem gospodarczym. Dobrym materiałem do jego analizy jest przyjęta przez rząd, na początku roku, Strategia Rozwoju Transportu (SRT), która jako jeden z dziewięciu fundamentów ma wspierać rozwój naszego kraju.

Czytaj więcej (PDF)

Projekt Dolna Wisła

Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony ZPWiM, podaj swóje imię i adres e-mail

Platforma członkowska

Platforma współpracy w projektach realizowanych przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Login

Kontakt

domek icon Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
  NIP: 521-11-62-765
REGON: 010598343
sluchawka icon Telefon: +48 (22) 887 64 20
Fax: +48 (22) 887 64 22
koperta icon www: www.zpwim.pl
e-mail: zpwim@zpwim.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw