Nasi reprezentanci

Przedstawiciele Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza - przedstawiciele firm członkowskich lub pracownicy biura zasiadają w gremiach społecznych, konsultacyjnych i doradczych, gdzie reprezentują interesy  pracodawców oraz dbają o rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Przedstawiciele Związku mogą również reprezentować pracodawców w strukturach krajowych.
Problemy, które chcecie Państwo wnieść do programu posiedzeń przedstawionych poniżej organów i instytucji, proszę kierować do odpowiedniego przedstawiciela Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Komisja Trójstronna - zespół problemowy ds prawa pracy i układów zbiorowych

Umocowanie prawne Trójstronnej Komisji nadała ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Stanowi ona forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. Członkami Komisji Trójstronnej są: przedstawiciele rządu, imiennie wskazani przez premiera, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. W ramach Komisji  działa 9 zespołów problemowych, wśród nich zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych pracy, którył zajmuje się problematyką prawa pracy i układów zbiorowych. Dokonuje oceny funkcjonowania przepisów prawa pracy pod kątem ich skutków społeczno-gospodarczych. Bada także działalność organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia. Ma uprawnienia do zajmowania stanowiska wobec zgłoszonych projektów aktów prawnych, programów rządowych i innych dokumentów z zakresu prawa pracy i układów zbiorowych pracy. Może również formułować ogólne założenia dla zmian przepisów z zakresu prawa pracy.

maciejsekunda
Maciej Sekunda koperta icon2

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

WKDS to instytucja czterostronna, w skład której wchodzą przedstawiciele wojewody, reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i marszałka województwa. Do zadań komisji należy wyrażanie opinii w sprawach należących do kompetencji związków zawodowych lub organizacji pracodawców, które leżą jednocześnie w zakresie obowiązków administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Zajmuje się obroną praw pracowników, tworzeniem korzystnych warunków pracy i bytu, ochroną praw i interesów pracodawców wobec związków zawodowych i administracji publicznej, rynkiem pracy i polityką gospodarczą. Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego działają w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 lipca 2001  o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

jacekcalus wieslawkolodziejski wojciechjablonski
Jacek Całus koperta icon2 Wiesław Kołodziejski koperta icon2 Wojciech Jabłoński koperta icon2

Zespół ds. Oświaty przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie

Zadaniem zespołu jest opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie funkcjonowania mazowieckiej oświaty oraz  współpraca w przedmiotowym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Trójstronną Komisją do spraw Społeczno-Gospodarczych.

annaw40 martazak
Anna Wolska koperta icon2  Marta Żak koperta icon2

Zespół ds. Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie

Zadaniem zespołu jest opracowywanie wniosków i propozycji w zakresie funkcjonowania mazowieckiej służby zdrowia, monitorowanie procesów przekształceń w ochronie zdrowia, które prezentowane będą na plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie oraz współpraca w przedmiotowym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Trójstronną Komisją do spraw Społeczno-Gospodarczych.

wojciechjablonski
Wojciech Jabłoński koperta icon2

Podkomitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zadania Komitetu, powołanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego to rozpatrywanie i rekomendowanie kryteriów wyboru projektów, kontrolowanie postępu w zakresie wdrażania programu, zapewnienie komplementarności wdrażania priorytetów PO KL na terenie województwa z innymi działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE oraz PROW.

annaw40 wojciechjablonski
Anna Wolska koperta icon2 Wojciech Jabłoński koperta icon2

Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego

Zadania komitetu to rozpatrywanie i rekomendowanie kryteriów wyboru projektów, kontrolowanie postępu w zakresie wdrażania programu, zapewnienie komplementarności wdrażania priorytetów RPO WM na terenie województwa z innymi działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE.

annaw40 wojciechjablonski
Anna Wolska koperta icon2 Wojciech Jabłoński koperta icon2

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Organ opiniotwórczy, działający w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instrucjach rynku pracy w skład której wchodzą przedstawiciele wojewódzkich struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej, pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy, świata nauki oraz przedstawiciel wojewody. Celami działania rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

annaw40
Anna Wolska koperta icon2

Rada Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego

Organ powołany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zadaniem rady jest konsultowanie działań i decyzji władz samorządowych na poziomie wojewódzkim, związanych z rozwojem przedsiębiorczości w regionie.

W skład rady wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców działających na terenie województwa mazowieckiego.

jacekcalus annaw40 wojciechjablonski
Jacek Całus koperta icon2 Anna Wolska koperta icon2 Wojciech Jabłoński koperta icon2

Komitet Monitorujący ds. Rewitalizacji

Komitet Monitorujący został powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy.Zadaniem Komitetu Monitorującego jest w szczególności: przyjmowanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Programu,monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu, rozpatrywanie wniosków zmian do Programu, hierarchizacja miejskich projektów rewitalizacyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, przedkładanie Prezydentowi m.st. Warszawy projektów aktualizacji Programu, w tym określanie kierunków działań na poziomie miasta oraz dzielnic.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele Urzędu miasta st. Warszawy oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

barbararozewska
Barbara Różewska koperta icon2

Mazowiecka Rada Innowacyjności

Zespół opiniodawczo – doradczyy Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, związanej z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007 – 2015.

Do zakresu działania Rady należy: opiniowanie dokumentów programowych i strategicznych, związanych z innowacyjnym rozwojem Mazowsza, ocena wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, rezultatów prac monitorujących oraz formułowanie propozycji zmian (nowelizacji) zapisów Strategii, opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających innowacyjny rozwój regionu, realizowanych przez samorząd województwa, opiniowanie projektów wspierających innowacyjny rozwój regionu, finansowanych ze środków unijnych oraz kryteriów ich doboru i finansowania,doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z tworzeniem i realizacją regionalnej polityki innowacyjnej, formułowanie propozycji pogłębionych studiów i analiz wybranych obszarów gospodarczych w regionie i subregionach, zmierzających do określenia strategicznych dziedzin gospodarczych w przyszłości,inicjowanie działań mających na celu pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego wspierającego innowacyjny rozwój gospodarczy regionu.

W skład Rady wchodzą: Marszałek Województwa Mazowieckiego, członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego,przedstawiciele instytucji regionalnych,jednostek naukowych, sektora gospodarki, instytucji otoczenia biznesu,administracji centralnej,administracji regionalnej i lokalnej.

wojciechjablonski
Wojciech Jabłoński koperta icon2

Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Zadaniem powołanej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Rady jest opracowanie, koordynacja i monitorowanie realizacji Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opartego na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

martazak
Marta Żak koperta icon2

Mazowieckie Forum Terytorialne

Organ powołany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Utworzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego wynika z zaleceń Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), w której podkreślono potrzebę budowania zintegrowanego systemu monitorowania polityk publicznych. Forum jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Mazowieckiegow sprawach planowania i monitorowania rozwoju regionu. Regularne spotkania MFT pozwolą na czynny udział różnych środowisk w pracach związanych z programowaniem polityki rozwoju Mazowsza.

wojciechjablonski
Wojciech Jabłoński koperta icon2

Powiatowe/miejskie Rady Zatrudnienia:

Powiatowe rady zatrudnienia to organy opiniodawczo-doradczym starostów/prezydentów miast w sprawach polityki rynku pracy. Działają w oparciu o zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zakresu działania powiatowych rad Zatrudnienia należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania, składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia, delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy, delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.

Grodzisk Mazowiecki Pruszków Płock
renatapawlowska renatapawlowska miroslawklobukowski
Renata Pawłowska koperta icon2 Renata Pawłowska koperta icon2 Mirosław Kłobukowski koperta icon2
Pułtusk Nowy Dwór Mazowiecki Mława
nobody jacekcalus nobody
Grzegorz Gruca koperta icon2 Jacek Całus koperta icon2 Ryszard Kita
Sierpc Rada Zatrudnienia m.st. Warszawa Miejska Rada Zatrudnienia w Płocku
nobody nobody miroslawklobukowski
Waldemar Orzechowski Danuta Kędziora koperta icon2 Mirosław Kłobukowski koperta icon2

Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony ZPWiM, podaj swóje imię i adres e-mail

Platforma członkowska

Platforma współpracy w projektach realizowanych przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Login

Kontakt

domek icon Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
  NIP: 521-11-62-765
REGON: 010598343
sluchawka icon Telefon: +48 (22) 887 64 20
Fax: +48 (22) 887 64 22
koperta icon www: www.zpwim.pl
e-mail: zpwim@zpwim.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw