Konferencje i seminaria

Seminarium informacyjne „Polska, Chiny, Kazachstan. Teraz bliżej”

Polskie firmy coraz aktywniej poszukują nowych możliwości na rynkach pozaeuropejskich, w tym azjatyckich. Sprzyjają temu działania prowadzone obecnie przez Polskę w ramach dyplomacji ekonomicznej, zmierzające do promocji i ułatwienia współpracy gospodarczej. Choć ten kierunek ekspansji jest coraz częściej rozważany przez polskie firmy, rodzimi przedsiębiorcy zgłaszają trudności w pozyskaniu wiarygodnych kontrahentów, pełnej i wiarygodnej informacji o rynku i wymogach administracyjnych związanych z prowadzeniem działań eksportowych i innego typu przedsięwzięć gospodarczych oraz wysokie ryzyko prowadzenia działalności w tym regionie.

Nowy rozdział historii dialogu

Po dwóch latach zawieszenia prac Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych, strony pracodawcza i związkowa ustaliły wspólny projekt Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zaakceptowany przez rząd. Pierwszy raz od wielu miesięcy pojawiła się szansa na powrót do stołu rozmów.

Czy nowa ustawa będzie jednak stanowiła przełom i pozwoli na nowe zupełnie nowe otwarcie w dialogu społecznym?
Jakiej postawy decydentów wobec dialogu społecznego oczekują dzisiaj pracodawcy i przedstawicielstwa pracownicze?
Czy, zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych, wzrośnie ranga i znaczenie dialogu społecznego w Polsce?
Jak projekt nowej ustawy oceniają regionalne struktury partnerów społecznych, które bezpośrednio nie brały udziału w procesie jej negocjowania?
Czy w ich przekonaniu daje ona szanse na oczekiwany rozwój dialogu w regionach?

Mobilność, dialog, zrównoważony rozwój w transporcie zbiorowym

Głównym celem polityki transportowej władz samorządowych jest przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom oczekiwanego przez nich poziomu mobilności, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego. Z niepokojem należy zatem przyjąć, że polskie plany transportowe, uchwalane na podstawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dn. 16.12.2010 r. nie obejmują kompleksowo wszystkich działań koniecznych do kształtowania zrównoważonej mobilności w regionach. Pomijają ponadto tak ważne zagadnienia, jak prawo wyłączności i godziwego zysku, utrudniając inwestycje w infrastrukturę i organizację transportu publicznego podmiotom publicznym i prywatnym. Ma to daleko idące skutki w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i ograniczania negatywnych następstw rozwoju motoryzacji indywidualnej.

Konferencja Skuteczny dialog - siłą regionów

Z górą rok temu dialog społeczny w Polsce został zerwany. Strona związkowa odmówiła dalszego udziału w pracach Komisji Trójstronnej, czego bezpośrednią konsekwencją było również zawieszenie swojego uczestnictwa w pracach Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Do dziś nie udało się powrócić do stołu rozmów.

Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju - szanse i wyzwania

Celem projektu Konfederacji Lewiatan jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. Działania prowadzimy dwutorowo. Po pierwsze, celem ogólnopolskiej kampanii „Przedsiębiorcy tworzą” było pokazanie Polakom jak kluczową rolę dla gospodarki pełnią przedsiębiorcy. Z drugiej strony, zadaniem działań dla administracji, było zwiększenie gotowości urzędników do współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach diagnozy problemów wizerunkowych i barier we współpracy biznesu i administracji zorganizowano 80 spotkań konsultacyjnych z 800 przedsiębiorcami i urzędnikami w całej Polsce.

Partnerstwo - to się opłaca!

Systematycznie prowadzone badania sondażowe w ramach „Diagnozy Społecznej” dowodzą, że poziom zaufania w polskim społeczeństwie jest niepokojąco niski. Potwierdzają to również raporty europejskie, takie jak European Social Survey, w którym Polacy znaleźli się na ostatnim miejscu wśród społeczeństw biorących udział w badaniu.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w ciągu swojej wieloletniej działalności dostrzega również problem braku efektywnej, międzyinstytucjonalnej współpracy partnerskiej, który jest skutkiem braku zaufania do ludzi i struktur. W dłuższej perspektywie czasowej nie pozwala to na lepsze wykorzystanie  dostępnych zasobów, a co za tym idzie blokuje rozwój społeczny i gospodarczy.

Przedsiębiorca w morzu informacji

Przedsiębiorca w morzu informacji. Rola informacji w zarządzaniu zmianą gospodarczą.

W gospodarce opartej na wiedzy, informacja i umiejętność jej wykorzystania stają się kluczowym zasobem przedsiębiorstw i stanowią o jego przewadze konkurencyjnej. Szanse, jakie bez wątpienia wiążą się z rozwojem technologicznym i coraz większą dostępnością danych, nie przekładają się jednak bezpośrednio na umiejętność przekuwania ich na wyniki ekonomiczne firm. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą musi być bowiem odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.

Razem dla biznesu

W okresie, gdy bezzwrotne środki inwestycyjne na rozwój przedsiębiorstw i szkolenia personelu stają się coraz mniej dostępne, kluczowe stają się umiejętności tworzenia montaży i dźwigni finansowych z wykorzystaniem dostępnych możliwości. Umiejętności poszukiwania i pozyskiwania przez firmy zewnętrznych źródeł finansowania nie wystarczą, by skutecznie podnosić swoją konkurencyjność. Niezbędne są umiejętności rozumienia procesów gospodarczych i wykorzystywanie zewnętrznych źródeł finansowania w powiązaniu ze strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dotacje czy pożyczki dla przedsiębiorców po 2013 roku

W listopadzie 2010 roku Komisja Europejska opublikowała V Raport Kohezyjny. Ukazuje on, w jaki sposób europejska polityka spójności przyczyniła się do wzrostu gospodarczego, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Raport zawiera zapisy dotyczące obszarów na które udzielane będzie wsparcie UE, zasady partnerstwa, regulacji finansowych, procedur dostępu do funduszy, a także systemu ich wdrażania w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

Konferencja OZE - CENERG

Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie

Pakiet klimatyczny UE, a w szczególności nowa dyrektywa o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) z grudnia 2008 r. zakładają aktywny udział samorządów terytorialnych  przygotowywaniu narodowych planów działań na rzez energetyki odnawialnej do 2020 roku i ich wdrażaniu,  w szczególności w zakresie brania pod uwagę podczas planowani i projektowania możliwości budowy instalacji OZE. Nowa dyrektywa wzywa także do upraszczania procedur inwestycyjnych dla OZE na każdym szczeblu administracji. Europejski plan działań na rzecz efektywności energetycznej wskazuje na wiodącą i modelową role samorządów w zakresie inwestycji w rozwiązania energooszczędne i w OZE.

Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony ZPWiM, podaj swóje imię i adres e-mail

Platforma członkowska

Platforma współpracy w projektach realizowanych przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Login

Kontakt

domek icon Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
  NIP: 521-11-62-765
REGON: 010598343
sluchawka icon Telefon: +48 (22) 887 64 20
Fax: +48 (22) 887 64 22
koperta icon www: www.zpwim.pl
e-mail: zpwim@zpwim.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw